Hóa đơn điện tử

Chính sách hóa đơn điện tử khi khách hàng mua hàng tại siêu thị Hoa Ba:

  • Khi khách hàng mua hàng tại siêu thị Hoa Ba, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp hóa đơn điện tử cho khách hàng theo thỏa thuận mua bán giữa 2 bên
  • Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin cho bên siêu thị
  • Khách hàng có thể nhận hóa đơn điện tử thông qua tài khoản riêng mà khách hàng cung cấp.